Αλιεία

  • Εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την εφαρμογή έργων στον τομέα της αλιείας, στην δυναμική των αλιευτικών αποθεμάτων και σε άλλες πτυχές των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
  • Συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών για την οικολογική αποκατάσταση μέσω της βιοχειραγώγησης.
  • Σχεδιασμός λειτουργικών διαδικασιών και ανάπτυξη σεναρίων για την διατύπωση στρατηγικών περιορισμού απορρίψεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης (Landing Obligation: LO), μοντελοποίηση και παραμετροποίηση.
  • Έρευνα, ανάλυση και σχεδιασμός έργων για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιευτικής δραστηριότητας.
  • Σχέδια διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας
  • Πρόταση και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων διαχείρισης αλιευτικών πεδίων.
  • Μελέτες Ανάλυσης Κόστους Οφέλους.
  • Σχεδιασμός έργων για την αειφορική ανάπτυξη των περιοχών αλιείας, παρακολούθηση των μεταβολών των ιχθυoαποθεμάτων και των ευαίσθητων συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
  • Εκτίμηση κινδύνου και απειλών στο πλαίσιο σχεδιασμού λειτουργικών διαδικασιών για την εφαρμογή Προγραμμάτων Παρακολούθησης Θαλασσίων Πάρκων (Marine Protected Areas)

Δείτε έργα στον τομέα της αλιείας