Έρευνα Αγοράς και Δημόσιες Σχέσεις

Γραφήματα στατιστικών αναλύσεων
  • Έρευνα αγοράς για την προώθηση προϊόντων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
  • Οργάνωση εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων, προώθηση προϊόντων και διεύρυνση αγοράς.