Έργα

Επιλέξτε την κατηγορία των έργων που σας ενδιαφέρουν:

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, με εξειδίκευση σε διάφορους τομείς.

Η ΝΑΥΣ αναλαμβάνει την Περιβαλλοντική αξιολόγηση της υπό μελέτη περιοχής, την ταυτοποίηση των ανθρωπογενών πιέσεων & δράσεων καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των κύριων προβλημάτων.

  • Μελέτες για τον καθορισμό ‘Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)’.
  • Έργα Υδατοκαλλιεργειών